Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.124.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8408 - Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 124/05)

(Dz.U.UE C z dnia 21 kwietnia 2017 r.)

1. W dniu 10 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Fifth Cinven Fund, zarządzane przez Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ("Cinven", Zjednoczone Królestwo), oraz organizacja Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB", Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Travel Holdings Parent Corporation i jego spółkami zależnymi ("podmiot docelowy" lub "Taurico"). Podmiot docelowy zostanie następnie połączony z przedsiębiorstwem Hotelbeds Travel Company, Inc., będącym spółką zależną należącą w całości do przedsiębiorstwa Hotelbeds US Holdco, Inc. kontrolowanego wspólnie przez Cinven i CPPIB.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Cinven: działalność w zakresie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym polegająca na świadczeniu usług w zakresie zarządzania inwestycjami i usług doradczych w zakresie inwestycji na rzecz szeregu funduszy inwestycyjnych,
- w przypadku CPPIB: organizacja zarządzająca inwestycjami, utworzona na mocy ustawy parlamentu w celu inwestowania funduszy kanadyjskiego programu emerytalnego,
- w przypadku podmiotu docelowego: przedsiębiorstwo pośrednictwa w usługach turystycznych z siedzibą w Orlando na Florydzie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8408 - Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.