Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.139.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8399 - CWS-boco/Rentokil Initial Target Businesses)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 139/08)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2017 r.)

1. W dniu 26 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo CWS-boco International GmbH ("CWS-boco", Niemcy), w której całościowy udział posiada przedsiębiorstwo Franz Haniel & Cie. GmbH ("Haniel", Niemcy), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa Rentokil Initial plc, ("Rentokil Initial", Zjednoczone Królestwo) w zakresie tekstyliów, łazienek, pomieszczeń czystych oraz mat podłogowych w szeregu państw członkowskich ("przejmowana działalność Rentokil Initial") w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku CWS-boco: świadczenie usług w zakresie tekstyliów, łazienek, pomieszczeń czystych oraz mat podłogowych, głównie na terenie UE. Haniel jest niemieckim holdingiem wielobranżowym,
- w przypadku przejmowanej działalności Rentokil Initial: świadczenie usług w zakresie tekstyliów, pomieszczeń czystych, łazienek i mat podłogowych w Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, na Słowacji, w Szwecji i Szwajcarii.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8399 - CWS-boco/Rentokil Initial Target Businesses, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.