Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.180.38

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8382 - VINCI/DUFRY/LFP)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 180/09)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 30 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo VINCI Airports International, S.A., ("VINCI Airports International", Belgia), jednostka, w której VINCI Group posiada całościowy udział, oraz przedsiębiorstwo DUFRY AG ("DUFRY", Szwajcaria) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem LFP - Lojas Francas de Portugal, S.A. ("LFP", Portugalia) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku VINCI: koncesje i infrastruktura (autostrady głównie we Francji oraz porty lotnicze we Francji, w Kambodży, Portugalii, Japonii, Republice Dominikańskiej i Chile), sektor budowlany, robót publicznych i inżynierii lądowej, prace drogowe, energia i usługi informatyczne (inżynieria elektryczna, inżynieria klimatyczna i inżynieria mechaniczna, zarządzenie infrastrukturą oraz usługi informatyczne),
- w przypadku DUFRY: prowadzenie sprzedaży detalicznej w portach lotniczych i w innych węzłach transportowych w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie, Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
- w przypadku LFP: przedsiębiorstwo działające w sektorze detalicznej sprzedaży usług turystycznych w Portugalii.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8382 - VINCI/DUFRY/LFP, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.