Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.47.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8352 - KKR/KSL/Apple Leisure Group)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 47/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2017 r.)

1. W dniu 6 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo KKR & Co. L.P. ("KKR", Stany Zjednoczone) i KSL Capital Partners IV GP, LLC jako ogólny partner KSL Capital Partners IV, L.P. i jego funduszy równoległych (razem zwanych "KSL IV", Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad Apple Leisure Group ("ALG", Stany Zjednoczone) w drodze nabycia udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- KKR: międzynarodowe przedsiębiorstwo inwestycyjne, świadczące usługi w zakresie zarządzania aktywami na rzecz inwestorów prywatnych i publicznych oraz oferujące rozwiązania wykorzystujące rynki kapitałowe,
- KSL IV: czwarty fundusz private equity sponsorowany przez KSL Advisors, LLC, przedsiębiorstwo ze Stanów Zjednoczonych dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, specjalizujące się w inwestycjach w przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne; jego powiązane fundusze private equity inwestują przede wszystkim w usługi hotelarskie i rekreacyjne, kluby, nieruchomości i usługi turystyczne,
- ALG: grupa odrębnych zintegrowanych przedsiębiorstw w sektorze hotelarskim, działających w branży turystycznej w Ameryce Północnej i obsługujących podróżnych oraz właścicieli hoteli; jego działalność skupia się na podróżach ze Stanów Zjednoczonych do miejsc wypoczynkowych w Ameryce Łacińskiej, Meksyku i na Karaibach. Zintegrowane przedsiębiorstwa ALG obejmują: AMResorts - dostawca marek hotelowych, usług wsparcia w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności pod sześcioma luksusowymi markami kurortów; Apple Vacations - operator turystyczny oferujący głównie imprezy turystyczne ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, na Karaiby i do Ameryki Centralnej; Travel Impressions - organizator turystyki posiadający szerokie portfolio imprez turystycznych o zasięgu mędzynarodowym oferowanych za pośrednictwem biur podróży; CheapCaribbean.com - internetowe biuro podróży specjalizujące się w luksusowych pakietach wakacyjnych i zakwaterowaniu w kurortach w Meksyku i na Karaibach; Amstar DMC - przedsiębiorstwo obsługujące organizatorów w docelowych ośrodkach turystycznych, działające w Meksyku, Ameryce Centralnej i na Karaibach; Worldstar DMC - przedsiębiorstwo obsługujące organizatorów w docelowych ośrodkach turystycznych, działające na Hawajach; i Unlimited Vacation Club - program lojalnościowy dla gości koncentrujący się na nieruchomościach pod marką AMResorts.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8352 - KKR/KSL/Apple Leisure Group, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.