Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.206.49

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8309 - Volvo Car Corporation/First Rent A Car)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 206/17)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 20 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Volvo Car Corporation ("Volvo", Szwecja), ostatecznie kontrolowane przez Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd ("grupa Geely", Chiny), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem First Rent A Car AB ("FRAC", Szwecja), w drodze zakupu akcji/udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Volvo: projektowanie, opracowywanie, produkcja, wprowadzanie na rynek, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych oraz części, a także - za pośrednictwem wspólnie kontrolowanego podmiotu Volvofinans - świadczenie motoryzacyjnych usług finansowych, usług zarządzania flotą, usług dotyczących kart kredytowych oraz finansowania dealerów,
- w przypadku FRAC: działalność w zakresie krótkoterminowego wynajmu samochodów (w tym współdzielenia pojazdów) w Szwecji, Norwegii i Danii, usługi zarządzania flotą w Szwecji oraz sprzedaż detaliczna samochodów osobowych w Szwecji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8309 - Volvo Car Corporation/First Rent A Car, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.