Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.143.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8306 - Qualcomm/NXP Semiconductors)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 143/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2017 r.)

1. W dniu 28 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Qualcomm Incorporated (Stany Zjednoczone), za pośrednictwem swojej spółki zależnej, Qualcomm River Holdings B.V. (Niderlandy), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem NXP Semiconductors N.V. (Niderlandy), w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Qualcomm Incorporated dzieli się na dwa główne segmenty: (i) Qualcomm CDMA Technologies ("QCT") oraz (ii) Qualcomm Technology Licensing ("QTL"). QCT jest dostawcą układów scalonych i oprogramowania systemowego bazującego na technologiach CDMA, OFDMA i innych technologiach, przeznaczonych do wykorzystania do łączności głosowej i transmisji danych, tworzenia sieci kontaktów, przetwarzania wniosków, w produktach multimedialnych i systemach globalnego pozycjonowania. QTL udziela licencji lub innych praw do użytkowania niektórych elementów portfela praw własności intelektualnej będącego w posiadaniu Qualcomm Incorporated, które obejmują między innymi niektóre prawa patentowe konieczne do i/lub użyteczne w produkcji i sprzedaży niektórych produktów bezprzewodowych,
- NXP Semiconductors N.V. zajmuje się produkcją i sprzedażą półprzewodników, w szczególności układów scalonych oraz elementów dyskretnych. NXP zasadniczo sprzedaje dwie kategorie produktów - produkty standardowe oraz wysokosprawne urządzenia sygnałów mieszanych (HPMS - high performance mixed signal). Działalność NXP w dziedzinie HPMS obejmuje półprzewodniki specjalnego przeznaczenia i rozwiązania systemowe dla: (i) przemysłu motoryzacyjnego; (ii) systemów zabezpieczonej identyfikacji; (iii) bezpiecznych urządzeń podłączonych oraz (iv) zabezpieczonych interfejsów i systemów zasilania.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32/2/22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8306 - Qualcomm/NXP Semiconductors, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.