Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.128.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8287 - Nordic Capital/Intrum Justitia AB)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 128/04)

(Dz.U.UE C z dnia 22 kwietnia 2017 r.)

1. W dniu 12 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Nordic Capital Fund VIII Limited (Jersey, Wyspy Normandzkie) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Intrum Justitia AB (Szwecja), w drodze zakupu udziałów/akcji. Nordic Capital planuje połączenie działalności Intrum Justitia z działalnością swojej spółki portfelowej Lindorff.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Nordic Capital: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym; inwestycje w duże i średnie przedsiębiorstwa w państwach nordyckich i niemieckojęzycznych regionach Europy, globalny sektor opieki zdrowotnej i przemysł europejski,
- Lindorff (Norwegia): świadczenie usług zarządzania należnościami, w tym usług z zakresu windykacji, informacji kredytowej, punktowych ocen kredytowych oraz usług związanych z płatnościami i fakturowaniem, w kilku państwach europejskich; zakup wierzytelności,
- Intrum Justitia: świadczenie usług zarządzania należnościami, w tym usług z zakresu windykacji, informacji kredytowej, punktowych ocen kredytowych oraz usług związanych z płatnościami i fakturowaniem, w kilku państwach europejskich; faktoring i zakup wierzytelności.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8287 - Nordic Capital/Intrum Justitia AB, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.