Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.187.62

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8222 - Knorr-Bremse/Haldex)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 187/19)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 1 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse", Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Haldex Aktiebolag (publ) ("Haldex", Szwecja) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- Knorr-Bremse opracowuje, wytwarza i dystrybuuje sprzęt i systemy dla pojazdów kolejowych i użytkowych. Asortyment produktów Knorr-Bremse w odniesieniu do pojazdów użytkowych obejmuje między innymi podstawowe produkty układu hamulcowego, takie jak pneumatyczne hamulce tarczowe i urządzenia wykonawcze, elektroniczne układy hamulcowe, układy przeciwblokujące (ABS), zawory, systemy wspomagania kierowcy, a także systemy uzdatniania powietrza,
- Haldex opracowuje, wytwarza i dystrybuuje elementy układu hamulcowego i układy zawieszenia pneumatycznego dla pojazdów użytkowych i przyczep. Jego działalność obejmuje podstawowe produkty układu hamulcowego, w tym między innymi korektory luzu, pneumatyczne hamulce tarczowe i urządzenia wykonawcze, elektroniczne układy hamulcowe, układy przeciwblokujące (ABS), zawory i komponenty systemu uzdatniania powietrza.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8222 - Knorr-Bremse/Haldex, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.