Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.222.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8084 - Bayer/Monsanto)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 222/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2017 r.)

1. W dniu 30 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bayer Aktiengesellschaft ("Bayer", Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Monsanto Corporation ("Monsanto", Stany Zjednoczone Ameryki) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Bayer: zarządzająca spółka holdingowa grupy Bayer, notowana na giełdzie. Grupa Bayer to międzynarodowa grupa o zdywersyfikowanej działalności, aktywna głównie w czterech następujących obszarach: produkty farmaceutyczne, zdrowie konsumentów, rolnictwo i zdrowie zwierząt,
- w przypadku przedsiębiorstwa Monsanto: międzynarodowy koncern z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, którego akcje notowane są na giełdzie, prowadzący działalność w sektorze agrochemikaliów i biotechnologii rolniczej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8084 - Bayer/Monsanto, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.