Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.174.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2016 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8022 - KKR/Airbus Defence Electronics)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 174/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2016 r.)

1. W dniu 10 maja 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo KKR & Co. L.P. ("KKR", Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Airbus DS Optronics GmbH ("Optronics GmbH", Niemcy), Airbus DS Electronics and Border Security GmbH ("Electronics GmbH", Niemcy) oraz Airbus DS Electronics and Border Security SAS ("Electronics SAS", Francja) (łącznie zwanym "Airbus Defence Electronics") w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa KKR: własność i zarządzanie w zakresie funduszy private equity inwestujących w spółki z różnych sektorów,
- w przypadku przedsiębiorstwa Airbus Defence Electronics: produkcja i sprzedaż systemów sensorowych, w tym radarów wojskowych, wojskowego sprzętu do komunikacji i walki radioelektronicznej oraz optoelektroniki. Airbus Defence Electronics wydzielono z przedsiębiorstw Airbus Defence & Space GmbH i Airbus Defence & Space SAS, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie (i) dostaw samolotów wojskowych, (ii) opracowania, rozwoju i stosowania dużych systemów kosmicznych oraz (iii) dostaw satelitarnych i naziemnych systemów komunikacji oraz rozwiązań w zakresie wywiadu i bezpieczeństwa.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8022 - KKR/Airbus Defence Electronics, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.