Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7932 - Dow/DuPont). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7932 - Dow/DuPont).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.239.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7932 - Dow/DuPont)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 239/04)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2016 r.)

1.
W dniu 22 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa The Dow Chemical Company ("Dow", Stany Zjednoczone), ostateczna spółka dominująca grupy Dow, oraz E.I. du Pont de Nemours and Company ("DuPont", Stany Zjednoczone), ostateczna spółka dominująca grupy DuPont, łączą się w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w drodze umowy i planu połączenia.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Dow: przedsiębiorstwo chemiczne prowadzące zróżnicowaną działalność dotyczącą tworzyw sztucznych i chemikaliów, nauk rolniczych i ochrony roślin oraz węglowodorów i produktów i usług energetycznych,
-
w przypadku przedsiębiorstwa DuPont: producent szeregu produktów chemicznych i polimerów, prowadzący też działalność dotyczącą nauk rolniczych i ochrony roślin, materiałów siewnych, składników żywności i innych materiałów.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7932 - Dow/DuPont, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.