Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.388.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7839 - Outokumpu/Hernandez Edelstahl)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 388/09)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2015 r.)

1. W dniu 16 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Outokumpu Nirosta GmbH, należące do grupy Outokumpu ("Outokumpu", Finlandia) oraz Hernandez Beteiligungs GmbH ("Hernandez Beteiligungs", Niemcy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Hernandez Edelstahl GmbH ("Hernandez Edelstahl", Niemcy), w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Outokumpu: produkcja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów ze stali nierdzewnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Hernandez Edelstahl: dystrybucja i magazynowanie wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Hernandez Beteiligungs: posiadanie udziałów i zarządzanie nimi.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7839 - Outokumpu/Hernandez Edelstahl, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.