Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.384.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7797 - Michelin/Fives/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 384/07)

(Dz.U.UE C z dnia 18 listopada 2015 r.)

1. W dniu 12 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Compagnie Générale des Établissements Michelin ("Michelin"), za pośrednictwem swojej spółki zależnej Spika SAS (Francja) oraz przedsiębiorstwo Fives SA ("Fives", Francja) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Fives Michelin Additive Solutions SAS (Francja) w drodze zakupu udziałów/ akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Michelin: produkcja i dystrybucja opon przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i innych sektorów,
- w przypadku Fives: projektowanie i produkcja maszyn przemysłowych, urządzeń produkcyjnych i linii produkcyjnych,
- w przypadku Fives Michelin Additive Solutions SAS: projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń i części do wytwarzania przyrostowego, a także świadczenie powiązanych usług.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7797 - Michelin/Fives/JV, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013 s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.