Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7782 - Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.362.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 października 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7782 - Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 362/11)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2015 r.)

1.
W dniu 23 października 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Generali Holding Vienna AG ("Generali", Austria), należące do grupy ubezpieczeniowej Assicurazioni Generali S.p.A. (Włochy), oraz przedsiębiorstwo Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich ("Zürich", Austria), należące do Zürich Insurance Group (Szwajcaria), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Bonus-Pensionskassen Aktiengesellschaft ("Bonus-PK", Austria) wraz z jego spółkami zależnymi, w drodze zakupu udziałów. Przedsiębiorstwo Bonus Vorsorgekasse AG ("Bonus-VK", Austria), nad którym Generali i Zürich już teraz sprawują wspólną kontrolę, uzyskuje jednocześnie pełną funkcjonalność.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Austrii biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Generali: ubezpieczenia i inne usługi finansowe,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Zürich: ubezpieczenia,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Bonus-PK: ponadzakładowy fundusz emerytalny,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Bonus-VK: fundusz prewencyjny.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7782 - Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/ Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.