Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7776 - BTPS/CPPIB/South Bank Tower Estate) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.336.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7776 - BTPS/CPPIB/South Bank Tower Estate)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 336/03)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2015 r.)

1.
W dniu 5 października 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Britel Fund Nominees Limited jako przedsiębiorstwo powiernicze BT Pension Scheme ("BTPS", Zjednoczone Królestwo) oraz przedsiębiorstwo Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB", Kanada), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem South Bank Tower Estate ("nieruchomość docelowa"), będącej nieruchomością położoną w Londynie (Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu aktywów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku BTPS: pracownicze programy emerytalne dla pracowników BT Group plc. Działalność BTPS obejmuje inwestycje w nieruchomości, a grupa w szerszym ujęciu inwestuje w obligacje i na rynku kapitałowym, w Zjednoczonym Królestwie i za granicą,
-
w przypadku CPPIB: podmiot zarządzający inwestycjami, który inwestuje środki zgromadzone przez Canada Pension Plan. CPPIB inwestuje głównie na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w nieruchomości, infrastrukturę i inwestycje o stałym dochodzie,
-
w przypadku nieruchomości docelowej: nieruchomość o mieszanym przeznaczeniu w Londynie, obejmująca lokale mieszkalne, handlu detalicznego i inne lokale o przeznaczeniu handlowym.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7776 - BTPS/CPPIB/South Bank Tower Estate, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.