Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.314.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 września 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7769 - Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 314/07)

(Dz.U.UE C z dnia 23 września 2015 r.)

1. W dniu 14 września 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Gilde Buy-Out Fund IV CV i Gilde Buy Out-Fund IV Coöperatief UA (Niderlandy, razem "Gilde Fund IV") oraz Parcom Buy-Out Fund IV BV (Niderlandy, "Parcom Fund IV") przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Koninklijke Ten Cate NV (Niderlandy) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Gilde Fund IV: niezależne inwestycje w spółki w średnim segmencie rynku działające w różnych branżach głównie w państwach Beneluksu, Niemczech, Szwajcarii i Austrii,
- w przypadku Parcom Fund IV: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w spółki średniej wielkości w Beneluksie,
- w przypadku Koninklijke Ten Cate N.V.: dostawca półproduktów i komponentów w zakresie zaawansowanych materiałów włókienniczych i kompozytów, a także geosyntetyków i trawy syntetycznej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7769 - Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.