Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.130.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7764 - EDF/Areva reactor business)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 130/02)

(Dz.U.UE C z dnia 25 kwietnia 2017 r.)

1. W dniu 18 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Electricité de France ("EDF", Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem New NP ("New NP", Francja) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- EDF prowadzi działalność na rynkach energii elektrycznej we Francji i za granicą, w tym w dziedzinie wytwarzania i hurtowej dystrybucji energii elektrycznej, handlu energią elektryczną oraz przesyłu, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej. EDF działa również na rynkach gazu i świadczy usługi energetyczne we Francji i za granicą,
- New NP jest jednostką zależną Areva prowadzącą działalność w dziedzinie projektowania i budowy reaktorów jądrowych, dostaw oprzyrządowania i systemów sterowania, świadczenia usług dla istniejących elektrowni jądrowych oraz projektowania i produkcji zestawów paliwowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7764 - EDF/Areva reactor business, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.