Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.385.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7759 - OMERS/AIMCo/ERM)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 385/06)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2015 r.)

1. W dniu 12 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Alberta Investment Management Corporation w imieniu niektórych swoich klientów ("AIMCo", Kanada) oraz OCP Investment Corporation, należące do OMERS Group ("OMERS", Kanada), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ERM Worldwide Group Limited ("ERM", Kanada) w drodze umowy opcyjnej.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- OMERS jest administratorem podstawowego programu emerytalnego pracowników komunalnych stanu Ontario, a także powiernikiem funduszy emerytalnych. Zarządza zróżnicowanym globalnym portfolio akcji i obligacji, a także inwestycjami na rynku nieruchomości, na niepublicznym rynku kapitałowym oraz inwestycjami w infrastrukturę,
- AIMCo jest jednym z największych i najbardziej zróżnicowanych kanadyjskich instytucjonalnych administratorów funduszy inwestycyjnych. Prowadzi w imieniu swoich klientów globalne inwestycje i zarządza szeregiem funduszy emerytalnych, rządowych i funduszy fundacji w prowincji Alberta,
- ERM jest globalnym dostawcą usług doradczych w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia, bezpieczeństwa, ryzyka i zagadnień społecznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniiu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7759 - OMERS/AIMCo/ERM, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.