Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.111.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7590 - Berkshire Hathaway/Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 111/07)

(Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2015 r.)

1. W dniu 25 marca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Berkshire Hathaway Inc. (Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft mbH (Niemcy) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Berkshire Hathaway Inc. to spółka holdingowa posiadająca jednostki zależne prowadzące zróżnicowaną działalność, w tym w zakresie ubezpieczeń nieruchomości i ubezpieczeń wypadkowych, kolejowego transportu towarowego, usług komunalnych i zaopatrzenia w energię, usług finansowych, produkcji, usług oraz sprzedaży detalicznej. W szczególności jest właścicielem przedsiębiorstwa Brooks Sports Inc., które zajmuje się projektowaniem i sprzedażą hurtową obuwia sportowego do biegania, oraz przedsiębiorstwa Fruit of the Loom Inc., które jest producentem odzieży, w tym sportowej i w stylu sportowym,
- Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft mbH jest dostawcą odzieży dla motocyklistów oraz części zapasowych i materiałów do motocykli.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu..
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7590 - Berkshire Hathaway/Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.