Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7505 - TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited) -... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7505 - TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.31.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7505 - TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 31/08)

(Dz.U.UE C z dnia 30 stycznia 2015 r.)

1.
W dniu 21 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo TCG Financial Services II, L.P. ("TCGFS II" USA), kontrolowane przez Carlyle Group L.P. ("Carlyle", USA) oraz przedsiębiorstwo Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus" USA) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem DBRS Holdings Limited ("DBRS", Kanada) w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Carlyle - zarządzanie aktywami alternatywnymi w skali światowej. Zarządza ono funduszami inwestującymi na skalę światową w czterech różnych rodzajach inwestycji: (i) inwestycje typu private equity dla firm (ii) nieruchomości, infrastruktura i energia; (iii) kredyt strukturyzowany, finansowanie typu mezzanine i dotyczące aktywów zagrożonych, fundusze hedgingowe i długi średniego segmentu rynkowego oraz (iv) fundusz private equity programu funduszy, a także związane z nimi współinwestowanie i działalność drugorzędna,
-
Warburg Pincus jest przedsiębiorstwem działającym w skali światowej na niepublicznym rynku kapitałowym w różnych sektorach, m.in. konsumenckim, przemysłowym i usługowym, energetycznym, usług finansowych, ochrony zdrowia oraz technologicznym, medialnym i telekomunikacyjnym,
-
DBRS jest działającym na skalę światową dostarczycielem opinii dotyczących ratingu kredytowego dla szerokiego grona instytucji finansowych, podmiotów o charakterze korporacyjnym, organów rządowych i rozmaitych grup zajmujących się strukturyzowanymi produktami finansowymi w Ameryce Północnej, Europie, Australazji i Ameryce Południowej.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7505 - TCG Financial Services II, L.P./Warburg Pincus LLC/DBRS Holdings Limited, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.