Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.139.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7435 Merck/Sigma-Aldrich)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 139/04)

1. W dniu 21 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Merck KGaA ("Merck", Niemcy), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Sigma-Aldrich Corporation ("Sigma-Aldrich", Stany Zjednoczone), w drodze zakupu papierów wartościowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Merck: grupa farmaceutyczno-chemiczna ukierunkowana na prowadzenie badań, składająca się z przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odkrywania, opracowywania, produkcji, sprzedaży i wprowadzania do obrotu produktów farmaceutycznych i chemicznych, w tym narzędzi i usług w dziedzinie nauk o życiu,

— w przypadku przedsiębiorstwa Sigma-Aldrich: przedsiębiorstwo prowadzące działalność na skalę globalną, polegającą na opracowywaniu, produkcji i sprzedaży narzędzi i usług w dziedzinie nauk o życiu, a także chemikaliów, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7435 – Merck/Sigma-Aldrich, na poniższy adres:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.