Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7402 - Klesch Refining/Milford Haven refinery assets) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.325.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 września 2014 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7402 - Klesch Refining/Milford Haven refinery assets) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 325/06)

(Dz.U.UE C z dnia 19 września 2014 r.)

1.
W dniu 11 września 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Klesch Refining Limited ("Klesch Refining", Zjednoczone Królestwo), należące do grupy "Klesch Group", przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całą rafinerią Milford Haven ("Milford Haven", Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu aktywów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
Klesch Refining należy do grupy "Klesch Group", która prowadzi działalność w zakresie produkcji chemikaliów, metali i ropy naftowej oraz obrotu nimi. Klesch Group jest właścicielem i operatorem rafinerii Heide (Niemcy), która prowadzi działalność w zakresie rafinacji ropy naftowej i wytwarzania takich produktów jak benzyna, olej napędowy, olej opałowy, paliwo do silników odrzutowych, LPG i propylen,
-
w przypadku rafinerii Milford Haven: prowadzi ona działalność w zakresie rafinacji ropy naftowej i wytwarzania takich produktów jak benzyna, olej napędowy, olej opałowy, paliwo do silników odrzutowych, LPG i propylen.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4.
Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7402 - Klesch Refining/Milford Haven refinery assets, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.