Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7196 - Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.150.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 maja 2014 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7196 - Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 150/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 maja 2014 r.)

1.
W dniu 6 maja 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ("KPI", Włochy) i Kuwait Petroleum Europe B.V. ("KPE", Niderlandy), oba należące do Kuwait Petroleum Corporation ("KPC", Kuwejt), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami Shell Italia S.p.A. ("Shell Italia", Włochy) i Shell Italia Aviazione S.r.l. ("Shell Aviazione", Włochy) w drodze zakupu akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa KPE: spółka holdingowa dla większości aktywów KPC w Europie, a także inwestycje w sektorze niższego szczebla na Bliskim Wschodzie,
w przypadku przedsiębiorstwa KPI: rafinacja, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja produktów ropopochodnych we Włoszech,
w przypadku przedsiębiorstwa Shell Italia: sprzedaż detaliczna paliw silnikowych, zarządzanie operacjami dostawy i dystrybucji związanymi ze sprzedażą paliw silnikowych w swojej sieci detalicznej,
w przypadku przedsiębiorstwa Shell Aviazione: wprowadzanie do obrotu paliw lotniczych, usługi zaopatrzenia statków powietrznych (ang. into-plane) oraz składowanie paliwa lotniczego we włoskich portach lotniczych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: +32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7196 - Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.