Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11617 - BLACKSTONE / STONE POINT / ALLIED) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4070

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11617 - BLACKSTONE / STONE POINT / ALLIED)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/4070)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2024 r.)

1. W dniu 18 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Blackstone Inc. ("Blackstone", Stany Zjednoczone),

- Stone Point Capital LLC ("Stone Point", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa Blackstone i Stone Point przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Allied Benefit Systems, LLC ("Allied", Stany Zjednoczone), obecnie kontrolowanym wyłącznie przez Stone Point.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Blackstone jest podmiotem zarządzającym aktywami na całym świecie, inwestującym w szeroki zakres klas aktywów, w tym na niepublicznym rynku kapitałowym, rynku nieruchomości oraz w sektorze długu publicznego i kapitału własnego, kapitału wzrostu, kredytów oportunistycznych, kredytów o niskiej ocenie kredytowej, aktywów rzeczowych i funduszy wtórnych,

- Stone Point jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym, które zajmuje się inwestowaniem w przedsiębiorstwa działające w światowym sektorze usług finansowych i w sektorach powiązanych. Przedsiębiorstwo inwestuje w różne klasy aktywów alternatywnych, m.in. na niepublicznym rynku kapitałowym za pośrednictwem swojego głównego funduszu Trident Funds. Stone Point zarządza również płynnymi i prywatnymi funduszami kredytowymi oraz rachunkami zarządzanymi.

3. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Allied: niezależny zewnętrzny administrator grupowych świadczeń zdrowotnych dla pracodawców ubezpieczających się we własnym zakresie w Stanach Zjednoczonych.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11617 - BLACKSTONE / STONE POINT / ALLIED

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.