Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11581 - APOLLO / PURMO) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3835

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11581 - APOLLO / PURMO)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3835)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

1. W dniu 5 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Apollo Clean Transition Equity Partners Management, L.P. kontrolowane przez Apollo Global Management, Inc ("Apollo", Stany Zjednoczone),

- Purmo Group Plc, fińska spółka notowana na rynku regulowanym Nasdaq Helsinki Ltd. ("Purmo", Finlandia).

Przedsiębiorstwo Apollo przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Purmo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 26 kwietnia 2024 r.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Apollo jest podmiotem zarządzającym aktywami alternatywnymi na całym świecie i dostawcą usług emerytalnych, inwestującym w przedsiębiorstwa w różnych sektorach, takich jak zasoby naturalne, produkcja i przemysł, edukacja, ubezpieczenia, usługi finansowe i przedsiębiorstwa rekreacyjne.

- Purmo opracowuje, produkuje i sprzedaje produkty związane z rozwiązaniami w zakresie komfortu klimatycznego w pomieszczeniach, w tym urządzenia grzewcze i chłodnicze, oraz zajmuje się inną działalnością związaną z tymi obszarami, taką jak opracowywanie oprogramowania i oferowanie usług.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11581 - APOLLO / PURMO

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.