Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11572 - VTTI / SHELL / DRAGON LNG) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3826

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11572 - VTTI / SHELL / DRAGON LNG)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3826)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2024 r.)

1. W dniu 4 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- VTTI B.V. ("VTTI", Niderlandy),

- BG Energy Holdings Ltd ("BG Energy Holdings", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez Shell Plc ("Shell", Zjednoczone Królestwo),

- Dragon LNG Group Ltd ("Dragon LNG", Zjednoczone Królestwo), obecnie wspólnie kontrolowane przez Shell i Ancalę (Scot) LP (Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa VTTI i BG Energy Holdings przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Dragon LNG.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- VTTI posiada i eksploatuje aktywa infrastruktury energetycznej na całym świecie, w tym terminale magazynowania energii dla produktów petrochemicznych i produktów Vegoil w portach i przystaniach, zarządza nimi i prowadzi działalność deweloperską w tym zakresie.

- BG Energy Holdings posiada inwestycje w spółkach Shell, działających w sektorze energetycznym i petrochemicznym,

- Dragon LNG jest głównym właścicielem i operatorem terminalu regazyfikacji, importu i magazynowania LNG w Walii w Zjednoczonym Królestwie.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11572 - VTTI / SHELL / DRAGON LNG

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.