Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 11542 - KKR / ENCAVIS) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3827

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M. 11542 - KKR / ENCAVIS)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3827)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2024 r.)

1. W dniu 6 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- KKR & Co. Inc. (wraz z jego spółkami zależnymi, "KKR", Stany Zjednoczone),

- Encavis AG ("Encavis", Niemcy).

Przedsiębiorstwo KKR przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Encavis.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 14 marca 2024 r.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- KKR to globalna firma inwestycyjna, zarządzająca aktywami alternatywnymi oraz oferująca rozwiązania w zakresie rynków kapitałowych i ubezpieczeń,

- Encavis prowadzi działalność w Europie głównie jako niezależny dostawca energii, który nabywa i eksploatuje aktywa związane z energią odnawialną, w tym farmy wiatrowe i panele słoneczne (fotowoltaiczne).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11542 - KKR / ENCAVIS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.