Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11532 - ICG / HOLDING URIACH / URIACH / INELDEA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3842

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11532 - ICG / HOLDING URIACH / URIACH / INELDEA)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3842)

1. W dniu 10 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Intermediate Capital Group plc ("ICG", Zjednoczone Królestwo),

- Corporación J. Uriach, S.A. ("Holding Uriach", Hiszpania),

- Grupo J. Uriach, S.L.U. ("Uriach", Hiszpania),

- PAM Invest-Ineldea Santé SAS ("Ineldea", Francja).

Przedsiębiorstwa ICG i Holding Uriach przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Uriach i całym przedsiębiorstwem Ineldea.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- ICG jest globalnym podmiotem zarządzającym aktywami w zakresie ustrukturyzowanych i niepublicznych instrumentów kapitałowych, instrumentów dłużnych oferowanych na rynku niepublicznym, aktywów rzeczowych i kredytów. Przedsiębiorstwo to ma siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i jest obecne w Europie, Azji i Pacyfiku oraz w Stanach Zjednoczonych,

- Holding Uriach jest spółką holdingową, za pośrednictwem której członkowie rodziny Uriach posiadają swoje udziały w Uriach. Jest to zwykła spółka holdingowa, która nie prowadzi żadnej działalności i obecnie sprawuje wyłączną kontrolę nad Uriach,

- Uriach, należące do grupy przedsiębiorstw (grupa Uriach), prowadzi działalność w zakresie komercjalizacji gotowych produktów leczniczych wydawanych bez recepty oraz opracowywania i komercjalizacji produktów ochrony zdrowia dla konsumentów, takich jak suplementy żywnościowe, kosmetyki, a także produkty naturalne dystrybuowane za pośrednictwem własnej platformy internetowej "Naturitas". Za pośrednictwem tej platformy oferuje ono szeroki zakres produktów, w tym suplementy diety, kosmetyki, produkty domowe, produkty związane z dziećmi oraz natu- ralne/ekologiczne produkty spożywcze,

- Ineldea, należące do grupy przedsiębiorstw (grupa Ineldea), prowadzi działalność w zakresie opracowywania i komercjalizacji naturalnych suplementów diety, kosmetyków, produktów higieny osobistej i innych powiązanych produktów głównie we Francji, ale również w kilku państwach członkowskich UE.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11532 - ICG / HOLDING URIACH / URIACH / INELDEA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.