Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11519 - COGNE ACCIAI SPECIALI / MANNESMANN STAINLESS TUBES) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3812

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11519 - COGNE ACCIAI SPECIALI / MANNESMANN STAINLESS TUBES)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3812)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2024 r.)

1. W dniu 5 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Cogne Acciai Speciali S.p.A. ("Cogne Acciai Speciali", Włochy), kontrolowane przez Walsin Lihwa Corporation (Tajwan),

- Mannesmann Stainless Tubes GmbH ("Mannesmann Stainless Tubes", Niemcy), kontrolowane przez Salzgitter AG (Niemcy).

Przedsiębiorstwo Cogne Acciai Speciali przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Mannesmann Stainless Tubes.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Cogne Acciai Speciali jest producentem wyrobów długich ze stali nierdzewnej (takich jak walcówka i pręty), a także półproduktów ze stali nierdzewnej i stopów niklu (takich jak kęsiska i kęsy),

- Mannesmann Stainless Tubes jest producentem rur ze stali nierdzewnej i stopów niklu oraz, w ograniczonym zakresie, rur ze stali węglowej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11519 - COGNE ACCIAI SPECIALI / MANNESMANN STAINLESS TUBES

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.