Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11286 - NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONFORSIKRING / DSB EU / JERNBANEBYEN HOLDING JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3843

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11286 - NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONFORSIKRING / DSB EU / JERNBANEBYEN HOLDING JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3843)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

1. W dniu 7 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- NREP AB ("NREP", Szwecja), kontrolowane przez NERP A/S (Dania),

- Novo Holdings A/S ("Novo Holdings", Dania), kontrolowane przez Novo Nordisk Foundation (Dania),

- Industriens Pensionsforsikring A/S ("Industriens Pension", Dania), kontrolowane przez Industripension Holding A/S (Dania),

- DSB Ejendomsudvikling A/S ("DSB EU", Dania), kontrolowane przez DSB (Dania),

- Jernbanebyen Holding K/S ("wspólny przedsiębiorca").

Przedsiębiorstwa NREP, Novo Holdings, Industriens Pension i DSB EU przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorcą.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- NREP: zarządzający funduszem, który inwestuje w nieruchomości oraz zarządza nimi i rozwija je w krajach nordyckich,

- Novo Holdings: inwestowanie w nauki biologiczne, wysokiej jakości infrastrukturę, nowoczesne i zrównoważone nieruchomości,

- Industriens Pension: pracownicze towarzystwo emerytalne,

- DSB EU: sprzedaż, rozbudowa i wynajem nieruchomości będących własnością DSB, duńskiego przedsiębiorstwa kolejowego będącego własnością państwa.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej wspólnego przedsiębiorcy będą: rozwój powierzchni do wynajęcia i zarządzanie nią w Jernbanebyen, Kopenhaga.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11286 - NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONFORSIKRING / DSB EU / JERNBANEBYEN HOLDING JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.