Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11246 - ROLEX / BUCHERER)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3833

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11246 - ROLEX / BUCHERER)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3833)

1. W dniu 6 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Rolex Holding SA ("Rolex", Szwajcaria),

- Bucherer Holding AG i Bucherer Immobilien AG ("Bucherer", Szwajcaria).

Przedsiębiorstwo Rolex przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Bucherer.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Rolex prowadzi działalność głównie w zakresie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu prestiżowych i luksusowych zegarków, a także ich sprzedaży detalistom na całym świecie, w tym w EOG,

- Bucherer prowadzi działalność głównie w zakresie sprzedaży konsumentom końcowym nowych i używanych zegarków luksusowych oraz wysokiej jakości biżuterii, a także na ograniczoną skalę produkuje niezależnie zegarki i biżuterię pod własnymi markami Carl F. Bucherer i Bucherer Fine Jewellery w Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

Sprawa M.11246 - ROLEX / BUCHERER

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.