Nowość Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11149 - ASAHI KASEI / MITSUI CHEMICALS / JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.318.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11149 - ASAHI KASEI / MITSUI CHEMICALS / JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 318/06)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2023 r.)

1. W dniu 31 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Mitsui Chemicals, Inc. ("Mitsui Chemicals", Japonia),

- Asahi Kasei Corp. ("Asahi Kasei", Japonia),

- Mitsui Chemicals Asahi Life Material Co. Ltd (spółka joint venture, Japonia), nowo utworzone przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa Mitsui Chemicals i Asahi Kasei przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad spółką joint venture.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Mitsui Chemicals jest wielonarodowym japońskim przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i sprzedażą produktów chemicznych na całym świecie. Mitsui Chemicals opracowuje i sprzedaje szeroką gamę specjalistycznych produktów do różnego rodzaju zastosowań, m.in. z zakresu higieny, przemysłu, absorpcji olejów, wyposażenia wnętrz samochodów, inżynierii lądowej i wodnej oraz filtrów,

- Asahi Kasei jest wielonarodowym japońskim przedsiębiorstwem chemicznym zajmującym się głównie opracowywaniem produktów z włókien, produktów chemicznych i materiałów związanych z elektroniką. Prowadzi działalność w sektorze materiałowym, domowym oraz w sektorze opieki zdrowotnej.

3. Spółka joint venture będzie angażować się w badania i rozwój, produkcję, wprowadzanie do obrotu, sprzedaż i obsługę techniczną włóknin typu spunbond i włóknin typu meltblown, włókninowych systemów filtracyjnych oraz folii i włókien kształtowanych. Spółka joint venture będzie kontynuować działalność prowadzoną zarówno przez Asahi Kasei, jak i Mitsui Chemicals w Japonii i Tajlandii w zakresie produkcji, opracowywania i sprzedaży włóknin.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11149 - ASAHI KASEI / MITSUI CHEMICALS / JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.