Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11075 - EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.136.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11075 - EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 136/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 kwietnia 2023 r.)

1. W dniu 4 kwietnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Ebert HERA Esser Holding GmbH ("Ebert HERA", Niemcy),

- ServiceCo (Niderlandy).

Przedsiębiorstwo Ebert HERA, za pośrednictwem przedsiębiorstwa EHE Dutch Holding B.V., przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ServiceCo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Ebert HERA prowadzi działalność w zakresie usług przemysłowych i mechanicznych dla sektora przemysłu ciężkiego, np. zakładów chemicznych, farmaceutycznych, petrochemicznych i rafinerii w Beneluksie i Niemczech,

- ServiceCo będzie prowadziło działalność w zakresie usług inżynieryjnych, zarządzania zaopatrzeniem, zawierania umów na usługi i w zakresie obsługi technicznej na rzecz istniejących zakładów chemicznych, które są obecnie obsługiwane przez Sitech Manufacturing Services C.V., Sitech Services B.V. i przedsiębiorstwa afiliowane ("Sitech") na terenie parku przemysłowego Chemelot w Geleen w Niderlandach. ServiceCo powstanie na skutek wcześniejszej restrukturyzacji Sitech.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11075 - EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.