Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11064 - MACQUARIE / IVANHOE / RHP PARTNERS MANAGER GP / JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.114.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 marca 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11064 - MACQUARIE / IVANHOE / RHP PARTNERS MANAGER GP / JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 114/07)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2023 r.)

1. W dniu 21 marca 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Macquarie Real Estate Investments Holdings (North America), Inc. ("Macquarie", STANY ZJEDNOCZONE), część grupy Macquarie,

- RHP Partners-Manager GP, LLC ("RHP", Stany Zjednoczone),

- IC USA LP ("Ivanhoe", Stany Zjednoczone), kontrolowane przez Caisse des dépôts et placement du Québec ("CDPQ", Kanada),

- RHP Partners III, LP ("joint venture", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa Macquarie, RHP i Ivanhoe przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture.

Koncentracja dokonywana jest w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Macquarie prowadzi działalność w zakresie inwestycji w nieruchomości w Ameryce Północnej,

- RHP jest właścicielem i operatorem osiedli domów modułowych w Stanach Zjednoczonych,

- Ivanhoe prowadzi działalność deweloperską w zakresie wysokiej jakości nieruchomości i osiedli w Ameryce Północnej. Jego spółka dominująca, Ivanhoe Cambridge, prowadzi inwestycje na światowym rynku nieruchomości.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki joint venture będą: posiadanie i eksploatacja osiedli domów modułowych oraz leasing i sprzedaż takich domów w Stanach Zjednoczonych.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11064 - MACQUARIE / IVANHOE / RHP PARTNERS MANAGER GP / JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.