Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11020 - KKR / APRIL) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.89.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 marca 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11020 - KKR / APRIL)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 89/09)

(Dz.U.UE C z dnia 10 marca 2023 r.)

1. 28 lutego 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie plano

wanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- KKR & Co. Inc. ("KKR", Stany Zjednoczone),

- April S.A.S. ("April", Francja).

Przedsiębiorstwo KKR przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem April.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- KKR jest globalną firmą inwestycyjną oferująca zarządzanie aktywami oraz rozwiązania w zakresie rynków kapitałowych i ubezpieczeń, KKR jest właścicielem założonego w 2015 r. przedsiębiorstwa +Simple będącego francuskim hurtowym brokerem ubezpieczeniowym, który oferuje usługi w zakresie ubezpieczeniowej platformy brokerskiej dla przedsiębiorstw z Francji, Niemiec, Włoch, a ostatnio z Austrii,

- April jest brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą w Lyonie we Francji, którego działalność skupia się na strategiach ubezpieczenia osobowego w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, ochronnych, majątkowych, wypadkowych, kredytów hipotecznych i międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11020 - KKR / APRIL

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.