Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10980 - TOKYU / MARUBENI / ORIX / FUJITSU / JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.450.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10980 - TOKYU / MARUBENI / ORIX / FUJITSU / JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 450/10)

(Dz.U.UE C z dnia 28 listopada 2022 r.)

1. W dniu 18 listopada 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Tokyu corporation ("Tokyu", Japonia),

- Fujitsu Limited ("Fujitsu", Japonia),

- Marubeni Corporation ("Marubeni", Japonia),

- Orix Corporation ("Orix", Japonia).

Przedsiębiorstwa Tokyu, Marubeni, Orix i Fujitsu przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Tokyu jest japońskim przedsiębiorstwem międzynarodowym. Główny obszar działalności przedsiębiorstwa stanowi obsługa sieci kolejowej na obszarze Wielkiego Tokio. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje również rozwój obszarów miejskich oraz prowadzenie hotelu z ośrodkiem wypoczynkowym,

- Fujitsu jest japońską spółką międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie usług i sprzętu z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- Marubeni jest spółką handlową i inwestycyjną prowadzącą szeroki zakres działalności gospodarczej w wielu sektorach,

- ORIX jest grupą finansową świadczącą usługi leasingowe. Ponadto ORIX prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek, inwestycji, ubezpieczeń na życie, bankowości, zarządzania aktywami, a także związaną z samochodami, nieruchomościami, środowiskiem oraz energią.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki będącej nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorcą będzie przebudowa Todoroki Ryokuchi, parku w Kawasaki (Japonia) złożonego z publicznych ogrodów, muzeum i kompleksu sportowego.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

5. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

6. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10980 - TOKYU / MARUBENI / ORIX / FUJITSU / JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.