Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10919 - APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.481.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10919 - APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 481/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2022 r.)

1. W dniu 9 grudnia 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Apollo Management, L.P. ("Apollo", Stany Zjednoczone),

- Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. ("Atlas Air", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Apollo przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Atlas Air.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Apollo jest podmiotem zarządzającym aktywami prowadzącym działalność w zakresie inwestycji portfelowych na całym świecie,

- Atlas Air świadczy na zasadzie outsourcingu usługi operacyjne związane ze statkami powietrznymi i lotnictwem, głównie w zakresie przewozów towarowych, oraz w bardziej ograniczonym zakresie na rzecz pasażerów; prowadzi działalność w Afryce, Azji, regionie Pacyfiku, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10919 - APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.