Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10821 - YOKOHAMA RUBBER CO / TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS HOLDING)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.72.48

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lutego 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10821 - YOKOHAMA RUBBER CO / TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS HOLDING)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 72/09)

1. W dniu 17 lutego 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Yokohama Rubber Co., Ltd ("YRC", Japonia)

- Trelleborg Wheel Systems Holding AB ("TWS", Szwecja)

Przedsiębiorstwo YRC przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem TWS.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- YRC prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży opon, w tym opon przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi - do różnych pojazdów, w tym pojazdów rolniczych i nierolniczych (tj. pojazdów przemysłowych i budowlanych). Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność w zakresie produkcji i sprzedaży innych wyrobów na bazie gumy,

- TWS prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży opon, w tym opon przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi - do różnych pojazdów, w tym pojazdów rolniczych i nierolniczych (tj. pojazdów przemysłowych i budowlanych). Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność na rynku usług wymiany i usług posprzedażnych, za pośrednictwem należącej do niego w całości spółki zależnej Interfit.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10821 - YOKOHAMA RUBBER CO / TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS HOLDING

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGI

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw"). Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe: E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adres pocztowy: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.