Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10783 - EQT FUTURE / AM FRESH / SNFL / IFG)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.154.50

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10783 - EQT FUTURE / AM FRESH / SNFL / IFG)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 154/11)

1. 21 kwietnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie pla

nowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- EQT Fund Management S.a.r.l. ("EFMS", Luksemburg), będące wyłączną własnością i kontrolowane wyłącznie przez EQT AB ("EQT", Szwecja), i wyznaczone na zarządcę funduszu EQT Future, funduszu inwestycyjnego EQT,

- AM Fresh Group UK Limited ("AM Fresh", Zjednoczone Królestwo),

- Special New Fruit Licensing Holding Company, S.L. ("SNFL", Hiszpania), kontrolowane przez AM Fresh,

- International Fruit Genetics, LLP ("IFG", Stany Zjednoczones), które należy do Sunridge Nurseries, Inc. (Sunridge) i Grapery, Inc. (Grapery).

Zgłoszenie składa się z dwóch jednoczesnych wzajemnie powiązanych operacji. Przedsiębiorstwa EQT Future i AM Fresh przejmą najpierw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem SNFL. Następnie przedsiębiorstwa EQT Future i AM Fresh przejmą za pośrednictwem SNFL i w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad aktywami przedsiębiorstwa IFG.

Pierwsza koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. Druga koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- EQT Future jest funduszem inwestycyjnym EQT, które nie posiada udziałów w przedsiębiorstwach prowadzących taką samą działalność jak SNFL i IFG albo działalność, którą można by uznać za wyższego lub niższego szczebla;

- AM Fresh specjalizuje się w uprawie owoców (w tym winogron stołowych) i warzyw, handlu hurtowym schłodzonych owoców oraz w produkcji i wprowadzaniu do obrotu soków, napojów typu smoothie i napojów zdrowotnych pod marką dystrybutora;

- zarówno SNFL, jak i IFG selekcjonują i tworzą nowe chronione odmiany winorośli na winogrona stołowe i udzielają na nie licencji na całym świecie.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10783 - EQT FUTURE / AM FRESH / SNFL / IFG

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.