Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10697 - ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.385.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 października 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10697 - ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 385/08)

1. W dniu 27 września 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Aramco Overseas Company B.V. ("AOC", Niderlandy), kontrolowane przez Saudi Arabian Oil Company (Arabia Saudyjska),

- Lotos SPV 1 sp. z o.o. ("przedsiębiorstwo docelowe", Polska).

Przedsiębiorstwo AOC przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem docelowym.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- AOC świadczy swoim podmiotom powiązanym w ramach saudyjskiej grupy Aramco szeroki zakres usług, w tym usługi wsparcia finansowego, zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi wsparcia technicznego i różnorodne usługi wsparcia administracyjnego,

- Przedsiębiorstwo docelowe jest spółką celową i jednostką, w której Lotos (obecnie Orlen) posiada całościowy udział, prowadzącą działalność w zakresie hurtowej dystrybucji paliw w Polsce.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10697 - ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.