Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10463 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) - Sprawa, która może... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10463 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.467.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10463 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2021/C 467/05)

1. W dniu 11 listopada 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Compagnie Générale de Location d'Equipements S.A. ("CGL", Francja), kontrolowane przez Société Générale, S.A. ("Société Générale", Francja),

- Hyundai Capital Services Inc. ("HCS", Korea Południowa), kontrolowane przez Hyundai Motor Company (Korea Południowa) oraz

- Sefia SAS ("JV", Francja), kontrolowane przez Société Générale (Francja).

- Przedsiębiorstwa Société Générale i Hyundai Motor Company przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką stanowiącą wspólne przedsiębiorstwo (JV).

- Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

- w przypadku przedsiębiorstwa CGL: instytucja kredytowa prowadząca działalność w zakresie finansowania dóbr kapitałowych (samochodów, łodzi, samochodów kempingowych), konsolidacji kredytów konsumenckich lub mieszkaniowych oraz finansowania zapasów partnerów będących dostawcami towarów. CGL należy do grupy Société Générale, francuskiej grupy usług finansowych działającej w kilku państwach członkowskich EOG,

- w przypadku przedsiębiorstwa HCS: jednostka Hyundai Motor Company wyspecjalizowana w usługach finansowych,

- w przypadku JV: świadczenie usług finansowych związanych z sektorem motoryzacyjnym, np. pożyczek i leasingu, oraz powiązanych usług, takich jak dystrybucja ubezpieczeń.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10463 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.