Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10457 - Carlyle / Schaltbau) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.375.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10457 - Carlyle / Schaltbau)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 375/04)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2021 r.)

1. W dniu 10 września 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- The Carlyle Group, Inc. ("Carlyle", Stany Zjednoczone);

- Schaltbau Holding AG ("Schaltbau", Niemcy).

Przedsiębiorstwo Carlyle przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad przedsiębiorstwem Schaltbau.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

- w przypadku przedsiębiorstwa Carlyle: zarządzanie aktywami alternatywnymi w trzech branżach inwestycyjnych: (i) inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (w tym inwestycje typu private equity dla firm, w dziedzinie nieruchomości i zasobów naturalnych); (ii) kredyty (w tym kredyty płynne, kredyty niepłynne i kredyty na aktywa rzeczowe) oraz (iii) rozwiązania inwestycyjne (program funduszu funduszy private equity, który obejmuje fundusze podstawowe i drugorzędne oraz powiązane działania współinwestycyjne);

- w przypadku przedsiębiorstwa Schaltbau: dostarczanie systemów i komponentów w sektorze transportu, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury kolejowej, pojazdów samochodowych, taboru kolejowego, elektromobilności, energii odnawialnej i zastosowań przemysłowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10457 - Carlyle / Schaltbau

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.