Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10452 - CPP Investments/FountainVest/ - Langdi Pharmaceutical) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.365.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10452 - CPP Investments/FountainVest/ Langdi Pharmaceutical)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 365/04)

(Dz.U.UE C z dnia 10 września 2021 r.)

1. W dniu 2 września 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments", Kanada),

- FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. ("FountainVest", Kajmany) oraz

- Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd. i jego jednostki zależne ("Langdi Pharmaceutical", Chiny).

Przedsiębiorstwa CPP Investments i FountainVest przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Langdi Pharmaceutical.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

- CPP Investments to organizacja zajmująca się zarządzaniem inwestycjami, która prowadzi inwestycje na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym i na rynku nieruchomości oraz inwestycje w infrastrukturę i w instrumenty o stałym dochodzie;

- FountainVest to niezależny podmiot prowadzący inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym. Koncentruje się na takich sektorach jak dobra i usługi konsumpcyjne, media i nowe technologie, opieka zdrowotna, sektor przemysłowy oraz sektor usług finansowych;

- Langdi Pharmaceutical to przedsiębiorstwo farmaceutyczne prowadzące działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i dostawy suplementów wapnia przeznaczonych dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących, kobiet w okresie menopauzalnym i osób starszych w celu zapobiegania osteoporozie i jej leczenia, zarejestrowanych jako produkty sprzedawane bez recepty.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10452 - CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.