Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10408 - AIP / ALVANCE DUFFEL TARGET BUSINESS) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.296.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10408 - AIP / ALVANCE DUFFEL TARGET BUSINESS)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 296/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 sierpnia 2022 r.)

1. W dniu 26 lipca 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- American Industrial Partners Capital Fund VII, LP (Kajmany), funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez American Industrial Partners (Stany Zjednoczone) (łącznie określanego jako "AIP"),

- ALVANCE Aluminium Duffel (Belgia).

Przedsiębiorstwo AIP przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ALVANCE Aluminium Duffel.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- AIP jest przedsiębiorstwem działającym na niepublicznym rynku kapitałowym, które koncentruje się na zakupie i ulepszaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Od 2020 r. AIP jest właścicielem przedsiębiorstwa Commonwealth Rolled Products, które prowadzi zakład produkujący wyroby walcowane z aluminium działający w Stanach Zjednoczonych. AIP jest również od 2021 r. właścicielem przedsiębiorstwa Aluminium Dunkerque, które jest producentem aluminium pierwotnego i prowadzi hutę aluminium w Loon-Plage w pobliżu Dunkierki (Francja), oraz sprawuje nad nim kontrolę;

- ALVANCE Aluminium Duffel jest europejskim producentem wyrobów walcowanych płaskich z aluminium. Prowadzi ono zakład produkcji aluminium w Belgii wytwarzający aluminiowe blachy karoseryjne, wyroby walcowane płaskie do wymienników ciepła oraz standardowe wyroby walcowane płaskie, takie jak wykorzystywane w przemyśle blachy aluminiowe w zwojach i arkuszach stosowane w budownictwie, transporcie komercyjnym, oraz wyroby w innych standardach.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10408 - AIP / ALVANCE DUFFEL TARGET BUSINESS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.