Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10401 - SAMI/Dussur/FGA/SAMI Figeac Aero Manufacturing JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.387.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 września 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10401 - SAMI/Dussur/FGA/SAMI Figeac Aero Manufacturing JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 387/05)

(Dz.U.UE C z dnia 24 września 2021 r.)

1. W dniu 16 września 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Saudi Arabian Military Industries Company ("SAMI", Arabia Saudyjska), należące do Public Investment Fund ("PIF", Arabia Saudyjska),

- Saudi Arabian Industrial Investments Company ("Dussur", Arabia Saudyjska), wspólnie kontrolowane przez PIF i Saudi Arabian Oil Company ("Saudi Aramco", Arabia Saudyjska),

- Figeac Aéro S.A. ("FGA" Francja),

- SAMI Figeac Aero Manufacturing LLC ("docelowa spółka joint venture", Arabia Saudyjska).

Przedsiębiorstwa SAMI, Dussur i FGA przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całą docelową spółką joint venture.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

- w przypadku przedsiębiorstwa SAMI: przedsiębiorstwo wojskowe, które inwestuje w wytwarzanie innowacyjnych produktów wojskowych i świadczy usługi w całym obszarze swojej działalności w zakresie aeronautyki, systemów lądowych, broni i pocisków, elektroniki obronnej i powstających technologii,

- w przypadku przedsiębiorstwa Dussur: przedsiębiorstwo zajmujące się strategicznymi inwestycjami przemysłowymi,

- w przypadku przedsiębiorstwa FGA: globalne przedsiębiorstwo lotnicze specjalizujące się w obróbce części konstrukcyjnych, silników i części precyzyjnych z wykorzystaniem stopów metali lekkich i ciężkich, a także w podzespołach,

- w przypadku docelowej spółki joint venture: wspólne przedsiębiorstwo utworzone od podstaw w celu rozwoju ekonomicznie opłacalnego przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie centrum produkcji wysoce precyzyjnych metalowych podzespołów do statków powietrznych w Arabii Saudyjskiej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10401 - SAMI/Dussur/FGA/SAMI Figeac Aero Manufacturing JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.