Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10108 - S&P Global/IHS Markit).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.367.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10108 - S&P Global/IHS Markit)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2021/C 367/07)

1. W dniu 3 września 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- S&P Global, Inc. ("S&P", Stany Zjednoczone),

- IHS Markit ("IHSM", Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwo S&P przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem IHSM.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

- S&P, amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Nowym Jorku, jest dostawcą ratingów kredytowych, oszacowań/ wskaźników referencyjnych cen, indeksów finansowych, analiz oraz danych dla rynków kapitałowych i towarowych na całym świecie.

- IHSM, przedsiębiorstwo zarejestrowane na Bermudach z siedzibą w Londynie, jest międzynarodowym dostawcą informacji (w tym indeksów finansowych, innych danych finansowych i transportowych oraz oszacowań/wskaźników referencyjnych cen towarów), analiz i rozwiązań dla klientów w sektorze biznesu, finansów i sektorze instytucji rządowych i samorządowych na całym świecie.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10108 - S&P Global/IHS Markit

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.