Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.377.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
Sprawa: M.10012 - Hg / KKR / Citation

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 377/11)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

1.
W dniu 30 października 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

HgCapital, LLP ("Hg", Zjednoczone Królestwo);
KKR & Co., Inc. ("KKR", Stany Zjednoczone);
Rocket Topco Limited i jego jednostki zależne ("Citation", Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Hg i KKR przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Citation. KKR sprawuje obecnie wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Citation.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Hg: działalność na niepublicznym rynku kapitałowym, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi inwestującymi głównie w Europie. Hg posiada biura inwestycyjne w Londynie, Monachium i Nowym Jorku, za pośrednictwem swoich jednostek zależnych, zajmuje się administracją inwestycji kapitałowych, świadczy usługi doradcze i inne na rzecz różnych przedsiębiorstw uczestniczących, takich jak fundusze private equity, fundusze emerytalne i inne przedsiębiorstwa inwestycyjne. Działalność Hg obejmuje ponadto pozyskiwanie kapitału przeznaczonego na inwestycje na europejskim niepublicznym rynku kapitałowym;
w przypadku przedsiębiorstwa KKR: globalna firma inwestycyjna oferująca szeroką gamę funduszy aktywów alternatywnych i innych produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych oraz usługi dotyczące funkcjonowania na rynkach kapitałowych dla firm, ich spółek portfelowych i dla innych podmiotów;
w przypadku przedsiębiorstwa Citation: świadczenie zlecanych na zewnątrz usług w zakresie zgodności (zasoby ludzkie/prawo pracy, BHP) i jakości (certyfikacja ISO, weryfikacja dostawców) na rzecz MŚP w Zjednoczonym Królestwie.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10012 - Hg/KKR/Citation

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.