Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7096 - Eni ULX/Liverpool Bay JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 349/07)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

1. W dniu 22 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Eni ULX Ltd, spółka zależna będąca w całości własnością przedsiębiorstwa Eni SpA ("ENI", Włochy), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Liverpool Bay Ltd ("LBL", Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa ENI: zintegrowana włoska grupa energetyczna prowadząca działalność na całym świecie w sektorach poszukiwania, wytwarzania, transportu, przerobu i sprzedaży ropy naftowej i gazu, wytwarzania energii elektrycznej, petrochemii, usług w zakresie pól naftowych, budownictwa i przemysłu inżynieryjnego,
w przypadku przedsiębiorstwa LBL: działalność w dziedzinie wydobycia ropy naftowej i gazu z odwiertów na morzu, ze złóż w Zatoce Liverpoolskiej, Zjednoczone Królestwo.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7096 - Eni ULX/ Liverpool Bay JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

MADO 1

1210 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.