Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7090 - Vopak/Swedegas/GO4LNG JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7090 - Vopak/Swedegas/GO4LNG JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.332.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7090 - Vopak/Swedegas/GO4LNG JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 332/05)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2013 r.)

1.
W dniu 8 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Vopak LNG Holding Sweden BV, kontrolowane przez przedsiębiorstwo Koninklijke Vopak NV ("Vopak", Niderlandy), i Swedegas AB ("Swedegas", Szwecja), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem GO4LNG Göteborg AB ("GO4LNG", Szwecja) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Vopak: światowy niezależny dostawca zbiorników, specjalizujący się w przechowywaniu i obróbce płynnych chemikaliów, gazów i produktów olejowych,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Swedegas: certyfikowany operator systemu przesyłowego dla szwedzkiego wysokociśnieniowego systemu przesyłowego,
-
w przypadku GO4LNG: budowa, posiadanie, konserwacja i eksploatacja terminali dystrybucyjnych skroplonego gazu ziemnego w Göteborgu (Szwecja).
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7090 - Vopak/ Swedegas/GO4LNG JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

MADO 1

1210 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.