Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7089 - Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE) - Sprawa, która może... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7089 - Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.346.50

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7089 - Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 346/04)

(Dz.U.UE C z dnia 27 listopada 2013 r.)

1.
W dniu 18 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ackermans & van Haaren NV ("AvH", Belgia) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Aannemingsmaatschappij CFE NV ("CFE", Belgia), w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
AvH to notowana na giełdzie spółka holdingowa prowadząca zróżnicowaną działalność gospodarczą, w tym w sektorze prac pogłębiarskich i inżynierii morskiej, budownictwa, bankowości prywatnej, nieruchomości, branży rozrywkowej i opieki nad osobami starszymi, energii i zasobów, ICT i inżynierii, sprzedaży detalicznej i dystrybucji, mediów i druku oraz funduszy inwestycyjnych,
CFE to notowana na giełdzie multidyscyplinarna grupa prowadząca działalność w dziedzinie koncesji w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, budownictwa, nieruchomości, prac pogłębiarskich i inżynierii morskiej, infrastruktury kolejowej i drogowej, elektryczności dla sektora usług, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, urządzeń sanitarnych (systemy HVAC), konserwacji systemów elektrycznych i systemów HVAC oraz wykrywania dymu.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7089 - Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.